ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด


บริษัท พลาติแมค เทคโนโลยี จำกัด


บริษัท เซราไทย จำกัด


บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด


บริษัท เอเอ พรีซีชั่น จำกัด


บริษัท ไทย โระคุฮะ จำกัด


บริษัท ไทยรับเทค จำกัด


บริษัท จอยแมกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


บริษัท อินดัสเทรีย (ไทยแลนด์) จำกัด