สมัครสมาชิก


 

  • สมาคมเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย เพื่อหาหน่วยงานพันธมิตรร่วมผลักดันให้สมาชิกสามารถผลิตชิ้นส่วน และเกิดการซื้อขายในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์ ของสมาคมได้สำเร็จ
  • พาคณะสมาชิกเข้าพบพันธมิตรหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง5 คลัสเตอร์ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิก
  • สมาชิกเข้าร่วมการจัดการประชุมสัญจรดูงาน เพื่อหาองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิกคลัสเตอร์ด้วยกัน
  • สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม / สัมมนา ในหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้ เฉพาะของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทั้ง 5 คลัสเตอร์
  • สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในด้านต่างๆเช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต สร้างโอกาสทางการตลาดฯ เป็นต้น
  • การรวมกลุ่มของหมู่สมาชิกทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องสิทธิประยชน์ให้กับหมู่มวลสมาชิก
  • สมาคมเป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและบริการในประเทศไทย
  • สิทธิประยชน์เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริษัท รวมไปถึงเข้าร่วมการฝึกอบรม/ สัมมนาโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริม ให้สมาชิกสามารถพัฒนาการขีดความสามารถในด้านต่างๆ
  • สิทธิประโยชน์ในการร่วมกิจกรรม Networking กระชับความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งกีฬา กิจกรรม Networking / Business Matching/ Factory Visit ระหว่างสมาชิกและหน่วยงานเครือข่ายเพื่อกระชับความสัมพันธ์

 

ตรวจสอบสมาชิก

ยืนยัน
ติดต่อบริษัทโดยตรงเพื่อทำการสมัครสมาชิก