ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท ฟูโซ่ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท สยามฟาสเทนเนอร์ จำกัด


บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด


บริษัท เอส.พี. เมทัล พาร์ท จำกัด


บริษัท นิฮอน แม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด