ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด


บริษัท เอส.พี. เมทัล พาร์ท จำกัด


บริษัท เซราไทย จำกัด


บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  • 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 02-7562999

บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด