ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท อินเทลลิเจนท์ คอนโทรล จำกัด


บริษัท ทีเอ็มเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด


บริษัท เอ็น วาย เอส ไดแคสติ้ง จำกัด


บริษัท ออพติโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด