ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท อัลพันช์ ฟาร์อีสท์ จำกัด


บริษัท เอส.พี. เมทัล พาร์ท จำกัด


บริษัท เซราไทย จำกัด


บริษัท คาเลน ลูบริแค็นท์ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด