ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท เซราไทย จำกัด


บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  • 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 02-7562999

บริษัท สหศิลป์ รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด


บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด


บริษัท สามัคคี 99 จำกัด


บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด


บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท บ่อทอง อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด

  • นิคมอุตสาหกรรม
  • 22 ซ.สันติภาพ ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • newsiam@newsiamgroup.com
  • 0 2234 3816