ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท สำราญไดคาสติ้ง จำกัด


บริษัท จอยแมกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


บริษัท ไท้เฮงการช่างและการหล่อ (1959) จำกัด


บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด


บริษัท ยูนิเฟาน์ดรี จำกัด


บริษัท บูเคมี อินดัสตรี จำกัด