ชิ้นส่วนโลหะ

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วนยาง

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด


บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด


บริษัท ซี จี เอ จำกัด


บริษัท อินโนวาแพค จำกัด