ประเภทอุตสาหกรรม

บริษัท โอพี ออโตเทค จำกัด


บริษัท สำราญไดคาสติ้ง จำกัด


บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


บริษัท ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จำกัด