Thai Subcon เข้าพบ TAI สวัสดีปีใหม่ พร้อมประชุมแผนงานคลัสเตอร์ เดินหน้าต่อ

10 January 2022

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) นาย เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯนาย สมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ นาย ธงชัย อุพันวัน ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นาย สันติ พหรมศร รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นางสาว เสาวคนธ์ ภุมมาลี รองประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พล.อ.อ.ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ น.ท.สุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร น.อ.วิถีชัย แสงโทโพธิ์ ผอ.ฝ่ายวิศกรรมดัดแปลงประกอบอากาศยาน วิจัยและพัฒนา น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น.ต.คัคนิน บุนนาค ผอ.ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย

 

พร้อมทั้งหารือความร่วมมือวางแผนการประชุมภายในปี 2565 เพื่อนำชิ้นงานของกองทัพมาให้กับสมาชิกคลัสเตอร์ฯสมาคมฯรับช่วงต่อในการผลิต อีกทั้งจะจัดหากิจกรรมมาให้กับสมาชิกได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง 

โดยทางสมาคมฯและ TAI ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "พื้นฐานการสร้างชิ้นส่วนอากาศยานของผู้ประกอบการไทย" ที่ทาง TAI และ Thai Subcon ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ทางสมาคมฯยังคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกทุกท่าน ในการป้องกันตามมาตรการโควิด-19 ที่รัฐกำหนด หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง