GISTDA, TISTR, TAI และ THAI SUBCON ได้มีการประชุมจัดตั้งคณะทำงานบริหารตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน

16 August 2022

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้มีการประชุมจัดตั้งคณะทำงานบริหารตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ

ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานของ 4 ฝ่าย ได้แก่

- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) TISTR

- บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

- สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)

 

ในครั้งนี้ มีผู้เเทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สำนักงานการบิน กองทัพอากาศ และ กรมช่างอากาศ เข้าร่วมประชุมและเเสดงความคิดเห็นเเนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อหารือในเรื่องของเเนวทางการดำเนินการ พัฒนาผลิตชิ้นส่วนอากาศยานการสร้างชิ้นส่วนทดแทน พัฒนาการทดสอบคุณภาพของชิ้นส่วนอากาศยาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล

โดยทุกฝ่ายอยากช่วยกันยกระดับการรับรองมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนอากาศยานของไทยให้ได้มีการรับรองใช้ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน มุ่งหวังที่จะให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยมีความก้าวหน้าและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใช้เองในประเทศได้

 ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่ 

website : https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation