โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

01 January 2022

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ร่วมส่งบุตรหลานของพนักงานในสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ภาคปกติ (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

โดย ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย มีความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ (Bachelor of Engineering, Automated Manufacturing Engineering) หลักสูตร 4 ปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของพนักงานในสถานประกอบการ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการรับช่วงการผลิตต่อไปในอนาคต

ทางโครงการเปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ จำนวน 10 คน (รายละเอียดตามรูปแนบ)

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 คน (รายละเอียดตามรูปแนบ)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดในการสมัครได้ที่ลิงค์แนบ

เอกสารโครงการโควตาวิศวะ RRU 2565-สมาคมฯ.pdf - Google ไดรฟ์

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ต้องเป็นสมาชิกกับทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) แล้วเท่านั้น

 

ช่องทางติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. อาจารย์ ดร.ฐาปนา นามประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

โทรศัพท์ 094-952-6945 หรือ Line ID: 0949526945

2. อาจารย์ดร.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 081-617-0995 หรือ Line ID: j0816170995