คลินิกธุรกิจออนไลน์ ครั้งที่ 2

28 May 2022

“ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ และ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก”
ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร องค์กรธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “คลินิกธุรกิจออนไลน์ ครั้งที่ 2 /สัมมนาออนไลน์/เปิดบ้านออนไลน์” “เราจะก้าวผ่านวิกฤติ Covid 19 ไปด้วยกัน”
เสวนา “การก้าวสู่ยุค New Normal ขององค์กรธุรกิจ”
ผ่านระบบ ZOOM
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา
โดยทีมวิทยากร
ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
นายพัฒนศักดิ์ แสนสมรส รองนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
ดร. พีระพงษ์ สุนทรวิภาต. นายกสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก
สำรองเข้าสัมมนา https://forms.gle/Pjp2jv3SxQTvJcZT8
หรือ QR Code บน โปสเตอร์
#dek63 #dek64 #dek63อิอิ #เด็ก63 #Covid19
ภายใน 22 พฤษภาคม 2563 รับจำนวนจำกัด