นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวเเทนของสมาคมไทยซับคอนในการเข้าร่วมงาน คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน

14 September 2022

ในวันที่ 14 กันยายน 2565 นายสมภพ เกลียวสัมพันธ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม ได้เป็นตัวเเทนของสมาคมไทยซับคอนในการเข้าร่วมงาน

"คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน" ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต

โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเเรงงาน เป็นประธานในพิธี

ซึ่งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และเปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE)

"การเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศไทย"ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ

สนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์มยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยทำงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้การรับรองคนด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังแรงงาน ได้เข้าถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ด้วยการวัดระดับจากมาตรฐานอาชีพ ที่ถูกกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญเจ้าของอาชีพ ครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต และการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าคุณวุฒิทางการศึกษา

 

 ติดตามข่าวสารของสมาคมไทยซับคอนได้ที่ 

website : https://www.thaisubcon.com

Line Official : @thaisubcon

Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation