ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรม Workshop การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

07 December 2023

สมาคมไทยซับคอนขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน
เข้าร่วมอบรม พร้อมกิจกรรม Workshop การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
โดย อาจารย์ธนเดช มหโภไคย ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมทางธุรกิจและที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

วันศุกร์ 19 - วันเสาร์ 20 มกราคม 2567
ณ ห้องราชาเทวะ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
  -กิจกรรมหลักในการบริหารเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  - การบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารธุรกิจ
  - การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
  - การอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุน
  - การวิเคราะห์และตีความหมายด้วยวิธีอัตราส่วนทางการเงิน
  - หลักการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดแบบองค์รวม
  - การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
  - ฯลฯ
  - ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ และผู้บริหาร
*ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการบัญชี ก็สามารถเข้าร่วมอบรมได้

ค่าใช้จ่ายเพียง 3,990 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) โดยราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
เอกสารประกอบการสอน และวุฒิบัตร

ค่าใช้จ่ายในการอบรม "บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคล" สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่  คลิก

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มค. 67 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
โทร.02-713-6540-1 
อีเมล์ memberdevelop.thaisubcon@gmail.com
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon