วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือในประเด็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

20 December 2023

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้เข้าพบ
นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซึ่งผู้แทนสมาคมฯ นำโดย
นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคม
นายจิรศักดิ์ เยาวัชสกุล ที่ปรึกษาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินฯ
นายสมโภชน์ โมกมี เลขาธิการสมาคม
นายมนัส ศรีวานิชภูมิ ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
นางสาวเสาวคนธ์ ภุมมาลี

   เพื่อร่วมประชุมหารือในประเด็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ว่าควรจะมีการดำเนินไปในทิศทางใด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการ แทนอุตสาหกรรมแบบเดิมที่ถูก disrupt

   โดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในขณะนี้ เราควรหาโอกาส ช่องทางในการเข้าถึงได้มากขึ้น ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ป้องกันประเทศที่ผลิตโดยแบรนด์ของไทยเอง ซึ่งอยากให้ภาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ช่วยปรับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ง่ายขึ้น

   อีกทั้งเสนอประเด็นที่ต้องการให้กรมส่งเสริมฯ ช่วย คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม คาร์บอนเครดิต (Carbon ที่ภาครัฐกำลังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย เร่งปรับตัวให้ทันต่อมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องการให้การช่วยเหลือในด้านให้ความรู้ทางนวัตกรรมและงบประมาณในการส่งเสริม

ซึ่งทางกรมฯได้ตอบรับ ยินดีช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่องนี้ เพราะเป็นนโยบายที่กำลังดำเนินการผลักดันอยู่เช่นกัน

และในโอกาสนี้ทางสมาคมขอแสดงความยินดีกับนายภาสกร ชัยรัตน์ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมฯได้เรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาของสมาคม พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ปี 2567 ล่วงหน้า ณ โอกาสนี้


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จาก THAI SUBCON ได้ที่
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon