งานเสวนา ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567”

13 December 2023

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย122 ชั้น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พลอากาศเอกศิริพล ศิริทรัพย์ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ คลังสมอง วิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ.)
ได้เรียนเชิญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน) เข้าร่วมงานเสวนา
ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจประเทศไทย 2567” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
โดยนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมเสวนา เพื่อสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ของ SMEs ในอุตสาหกรรมไทย 
ที่ปัจจุบันได้ถูก Disruption จากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันทางด้านตลาด 

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ ได้ที่
Facebook : Thaisubconassociation