สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569

23 February 2024

เรียนสมาชิกไทยซับคอนทุกท่าน

เรื่อง สมัครคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยซับคอน ประจำวาระปี 2567-2569


     สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้แทนบริษัทสมาชิกสามัญได้ชําระค่าบํารุงสมาชิกประจำปี 256 เรียบร้อยแล้ว ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมประจำวาระปี 2565-2567

     ตามข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในหมวดที่ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคม

ข้อ 17 ให้มีคณะกรรมการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม และเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการของสมาคม อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้คราวละสองปี

ข้อ 25 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
1.จัดดำเนินกิจการและทรัพย์สินของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุม
2.เลือกตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการ
3.วางระเบียบการในการปฏิบัติงานของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4.ว่าจ้าง แต่งตั้ง และถอดถอน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งปวง ในการทำกิจการเฉพาะอย่าง หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ อันอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของสมาคม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าว จะแต่งตั้งจากกรรมการ หรือสมาชิกของสมาคมหรือบุคคลภายนอกก็ได้


รับสมัคร วันนี้ - วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 

ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ พร้อมหมายเลขผู้สมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
  จับฉลากเพื่อกำหนดหมายเลขผู้สมัคร ณ ที่ประชุมประจำเดือน ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
  ผู้ลงสมัครเลือกตั้งที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เริ่มประชาสัมพันธ์หาเสียงตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
  นับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
 
มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำ มาช่วยกันสร้างสรรรค์
พัฒนาขับเคลื่อนสมาชิกไทยซับคอนด้วยกันนะคะ

 

ดาวน์โหลด เอกสารการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง คลิก

หรือสมัครผ่าน Google Form ได้ที่ คลิก