ในปี 2542 "ชมรมส่งเสริมผู้รับช่วงการผลิต" ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ทํากิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายร่วมกับหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยพาสมาชิกไปพบกับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศเช่นโรงงานผลิตรถยนต์เครื่องจักรและชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เป็นต้น โดยอดีตสมาคมฯ แบ่งกลุ่มสมาชิกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ 4 กลุ่ม ตามวัตถุดิบและกระบวนการผลิตชิ้นงานและผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ผลิตงานโลหะ

กลุ่มผู้ผลิตงานพลาสติก, ยางและเส้นใยสังเคราะห์

กลุ่มผู้ผลิตงานชิ้นส่วน ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิคส์

กลุ่มการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และบริการอื่นๆ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจาก"ชมรมส่งเสริมผู้รับช่วงการผลิต"ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาไปสู่กลุ่มของอุตสาหกรรม สนับสนุนการผลิตและการบริการ ด้วยจํานวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น และความเข้มแข็งของกลุ่มพันธมิตรต่างๆของสมาคมฯ จึงทําให้ในปัจจุบัน สามาคมฯ สามารถให้การสนับสนุนได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และจัดตั้งขึ้นเป็น "สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย" ในปี 2546 ปัจจุบัน "สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย" มีสมาชิกมากกว่า 400 บริษัทและสามารถแบ่งกลุ่มสมาชิกตามประเภทอุตสาหกรรมที่สมาชิก ได้ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ สนับสนุนการผลิตได้เป็น 16 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve

• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมดิจิทัล

• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

• อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

• อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

• อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ First S-Curve

• อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

• อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

• อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และเครื่องจักรการแปรรูปอาหาร

สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (Others Cluster)

• อุตสาหกรรมงานเครื่องกลและวิศวกรรม

• อุตสาหกรรมแม่พิมพ์และการขึ้นรูป

• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

• อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

• อื่นๆ
ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงธุรกิจ ยกระดับศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งการผลิต, การจัดการ, การตลาด, การจัดซื้อและข้อมูลข่าวสาร ในระดับมาตรฐานสากล


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก ให้มีความสามารถในการเชื่อมโยงธุรกิจ ยกระดับศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งการผลิต, การจัดการ, การตลาด, การจัดซื้อและข้อมูลข่าวสาร ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจที่สำคัญต่อสมาชิก มีดังนี

• ที่จะเชื่อมโยงสถาบัน, หน่วยงาน, องค์กรต่างๆ ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน

• เพื่อข้อมูลข่าวสาร, ความรู้, วิทยาการใหม่ๆ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสมาชิกฯ • สนับสนุนให้มีการซื้อ-ขายในหมู่สมาชิก เพื่อร่วมกันพัฒนาสินค้าแบบครบวงจร (Whole Set) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

• ได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน, การเข้าร่วมอบรมและสัมนาที่สมาคมฯ จัดให้กับสมาชิกเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมสําหรับการแข่งขันในระดับสากล เช่น การจัดการอบรมและสอบเทียบจนได้มาตราฐานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ISO9000, TS16949

• ลงข้อมูลบริษัททั้งในเว็บไชต์สมาคมฯและหนังสือทําเนียบสมาคมฯ(Directory) และนําไปประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่สมาชิก โดยนําสมาชิกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านชิ้นส่วนระดับแนวหน้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Subcon Thailand, Thailand Auto parts and Accessories: TAPA, METALEX Thailand, M Fair Thailand, Midest Paris (at France), Hannover Messe (at Germany), MTA Vietnam, Manufacturing Indonesia, International Metalworking Philippines และอื่นๆ เป็นประจําทุกปี

โดยได้รับการสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจากภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกทั้งสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยได้ตระหนัก ถึงการสร้างเครือข่ายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วน ในทวีปเอเซีย เช่น อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดญี่ปุ่น เป็นต้น

จากความทุ่มเทในการบริหารงานและจัดกิจกรรมในมิติต่างๆให้สมาชิกอย่างมีคุณภาพ สมาคมจึงได้รับรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นประจําปี 2559-2560” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นรางวัลที่การันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนินงานของสมาคมเพื่อหมู่มวลสมาชิก ทั้งหมดนี้จึงเป็นภาระกิจอันสําคัญยิ่งที่ “สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย” จะเป็นสื่อกลางและแรงขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการรับช่วงการผลิตไทย มีศักยภาพและความหลากหลายในสินค้าและบริการ จนกลายเป็นผู้นําการรับช่วงการผลิตโลก