ประกาศจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย > รายชื่อคณะกรรมการแต่งตั้ง ชุดที่ 1 สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2565-2567

18 July 2022

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ครั้งที่ 1/ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมราชาเทวะ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
และอาศัยอำนาจข้อบังคับของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย หมวดที่ 6 ข้อที่ 17
การเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ผู้แทนจากบริษัทสมาชิก ทั้ง 29 ท่าน
ผู้มีรายนามตามหนังสือประกาศ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการแต่งตั้ง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
ในวาระการดำเนินงานปี 2565-2567