19 กันยายน 2560 9:49:00

 

เงื่อนไขการรับสมัคร
1. เป็นบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมไทยซับคอน
2. เป็นบริษัทที่มีการออกแบบ/ ผลิตสินค้า อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนโลหะการ ในอุตสาหกรรม New S Curve 
3. เป็นสินค้า/ ชิ้นส่วนที่ออกแบบ/ ผลิตเอง ไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ
 
เอกสารการสมัคร 
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
2. โบว์ชัวร์ หรือภาพถ่ายสินค้า
.3 ใบ รง 4 (ถ้ามี)
 
หมายเหตุ 
1. การคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และบริษัท รี๊ด เทรเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. รูปแบบคูหาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้